به روایت تصویر؛ اصفهانی ها به ایرانی بودن خود افتخار می کنند

پویش ملی افتخارم ایران برای همه ایرانیان است تا بگویند که به ایران خود افتخار می ورزند و امید دارند که ایرانی آبادتر و پویاتر را برای خود و فرزندانشان بسازند.